Beheer

Naarmate woon- of logiesvormen grootschaliger zijn, er meer gemeenschappelijke voorzieningen zijn en de omgeving kwetsbaarder is, is er intensiever beheer nodig.


Dagelijks beheer omvat de zorg voor het goed functioneren van het gebouw, de installaties en de voorzieningen, maar ook voor het sociale klimaat in een woon- of verblijfsgebouw en de relaties met de omgeving. De regel “waar mensen fatsoenlijk behandeld worden, behandelen zij in de regel ook hun omgeving respectvol” gaat hier zeker op. Het helpt niet om een gebouw alleen maar vol te hangen met gebods- en verbodsbordjes. Uitgangspunt van beheer moet zijn de bewoners zo goed mogelijk te faciliteren bij hun verblijf. Maar dat moet uiteraard wel efficiënt gebeuren. En waar mogelijk door de bewoners daar zelf verantwoordelijkheid in te geven. Belangrijk is ook dat degene die verantwoordelijk is voor het beheer bekend en aanspreekbaar is voor de omgeving. Uiteraard  bij calamiteiten, maar ook om spanningen te voorkomen.

Er is op dit gebied veel te leren van vormen van beheer in de studenten- en jongerenhuisvesting, bestaande short stay facilities en uiteraard ook in de hotelwereld. Dit dossier wil inzicht geven in die ervaringen en de mogelijke toepassing ervan bij de huisvesting van arbeidsmigranten en andere woonvormen waar bewoners relatief kort verblijven.