Wetten en Regels

Wet- en regelgeving bevat instrumenten om beleid tot uitvoering te brengen. Enerzijds door ruimte te creëren en anderzijds door grenzen te stellen en te handhaven. Heldere regels en toepassing daarvan op m.n. het gemeentelijke niveau biedt huisvesters, werkgevers en andere belanghebbenden de kaders om tot goede oplossingen voor huisvesting te komen.


Gemeenten kunnen die regels opstellen binnen het kader van landelijke wet- en regelgeving op het brede terrein van ruimte, bouwen en wonen. Vaak zijn daar ook provinciale beleidskaders van toepassing.
En met betrekking tot specifieke doelgroepen kunnen er ook nog wetten en regels op gebied van arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden, op sociaal gebied en op gebied van vreemdelingenbeleid en registratie een rol bij spelen.

Meer mogelijk

Wetten en regels zijn zeker niet altijd beperkend. De afgelopen jaren zijn b.v. aanpassingen van de Leegstandswet doorgevoerd, is de Wet Doorstroming Huuurmarkt in werking getreden en is de Crisis- en Herstelwet van toepassing geworden. Die vergroten de mogelijkheden om gebouwen tijdelijk te gebruiken of te transformeren of om locaties tijdelijk in gebruik te nemen.

Maar ook het stellen van grenzen is van belang om draagvlak voor huisvestingsoplossingen te vergroten. Zo kun je met een goed bestemmingsplan zaken als overbewoning of te veel kamerverhuurpanden in een straat voorkomen. En waar zich toch onwenselijke, onveilige of ongezonde toestanden voordoen is goede regelgeving van belang om te kunnen ingrijpen.

Dit dossier geeft informatie over mogelijk van toepassing zijnde regelgeving en verwijst naar meer gespecialiseerde bronnen waar dat nodig is.