Wonen met zorg/begeleiding

Wonen met zorg of begeleiding is lang niet altijd flexwonen. Er zijn veel mensen die om zelfstandig te kunnen wonen een bepaald zorg- of begeleidingsarrangement nodig hebben.


Zeker in de ouderenzorg of voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking is dat vaak langdurig en ook lang van te voren te voorzien. Toch doen zich ook hier acute situaties voor die om snel beschikbare woonruimte vragen. Soms voor de mensen met een zorgvraag, maar niet te vergeten, soms ook voor de mensen die in staat en bereid zijn als mantelzorger op te treden. In andere sectoren zoals maatschapelijke opvang en jeugdzorg is het vaak nog veel moeilijker te plannen en doen zich forse problemen voor om tijdig geschikte woonruimte te vinden.

Begeleid wonen

Zo kampen de instellingen voor maatschappelijke opvang met een ernstige stagnatie in de doorstroming naar zelfstandig wonen. Zelf geven zij aan dat het jaarlijks om ca. 10.000 cliënten gaat. Deze mensen zouden met een relatief lichte vorm van begeleiding zelfstandig kunnen wonen, wat er toe zou leiden dat de residentiële voorzieningen hun rol kunnen spelen in de opvang van mensen die dat echt, al dan niet tijdelijk, nodig hebben.

Iets soortgelijks geldt voor de slachtoffers van huiselijk geweld of mensenhandel. Over het algemeen vrouwen, die soms met kinderen, in een onhoudbare, onveilige situatie terecht zijn gekomen en voor wie na eerste opvang een veilig nieuw onderkomen moete worden gezocht.

Kamers met kansen

Speciale aandacht hier ook voor jongeren die door onvoldoende support van huis uit, of door eigen onverstandige keuzes in problemen zijn gekomen, hun school hebben verlaten, schulden hebben gemaakt, drugsproblemen hebben en soms letterlijk aan het zwerven zijn geslagen. Met een steuntje in de rug, met simpele goedkope woonruimte en een niet vrijblijvende begeleiding naar opleiding en/of werk zou er veel weer goed kunnen komen. Kamers met kansen projecten in Nederland hebben dat net als foyers in andere Europese landen al aangetoond.